این جلوبند جهت تسطیح، جابجایی مصالح و مواد (مثل سنگ های بزرگ)، حفاری،بارگیری و  تراز کردن زمین مناسب می باشد. این جلوبند چهار کار باکت، گراپل، تسطیح کردن و پخش کردن خاک را انجام می دهد. عرض باکت این جلوبند ۴۴ تا ۸۴ اینچ می باشد.

جلوبند بیل بکهو

مدل

واحد

M06

۴۰۶

۵۰۶

۶۰۷

۹BH

۸۸۱۱

وزن کاری

پوند

۶۸۵

۵۰۷

۵۳۱

۱۲۹۸

موجود نمیباشد

۱۹۸۶

حداکثر عمق حفاری

اینچ

۷۶/۲

۷۳

۷۳

۹۵/۱

۱۱۶/۶

۱۳۵/۷

حداکثر دسترسی

اینچ

۸۸

۸۸

۸۸

۱۲۳/۳

موجود نمیباشد

۱۶۶

نیروی باکت جهت حفاری

پوند- نیرو

۲۲۰۰

۲۲۰۰

۲۲۰۰

۵۰۰۰

۵۰۴۲

۶۰۰۰

زاویه چرخش

درجه

۱۸۰

۱۸۰

۱۸۰

۱۸۰

۱۸۰

۱۸۰

نوع جکهای تعادل

 

هیدرولیکی

دستی

دستی

هیدرولیکی

هیدرولیکی

هیدرولیکی

عمق حفاری

اینچ

۷۶/۲

۷۳

۷۳

۹۵/۱

موجود نمیباشد

۱۳۵/۷

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320