این جلوبند با  سرعت و سهولت قادر به حفر کانال به منظور آبرسانی، کابل کشی تلفن و برق و نصب لوله های گاز و غیره در عمق ۶۱ الی ۱۲۵ سانتی متری از سطح زمین میباشد. ساید شبفت دستی یا هیدرولیکی این جلوبند به اپراتور اجازه کار در نزدیک  دیوارها را می دهد.

 

جلوبند ترنچر

مدل

واحد

LT112

LT113

LT213

LT313

LT414

LT405

MX112

وزن کاری

پوند

۶۱۵

۶۱۵

۷۲۵

۹۵۵

۱۲۵۵

۱۵۲۰

۵۷۰

طول

اینچ

۶۰/۷

۶۰/۷

۷۴

۷۹/۵

۹۰

۱۰۵

۶۸/۲

حرکت جانبی ترنچر

اینچ

۳۶

۳۶

۵۶

۵۶

۵۶/۲۵

۶۵

موجود نمیباشد

قطر حلزونی

اینچ

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۴/۲۵

۱۲

۱۲

بیشترین فشار کاری

 اینچ مربع/پوند

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۳۳۰۰

۳۵۰۰

۳۵۰۰

۳۵۰۰

۳۰۰۰

حرکت ساید شیفت

اینچ

۱۶/۱

۱۶/۱

۲۳/۱

۲۳/۱

۲۱/۸

۲۶

۱۶/۱

طول بوم استاندارد

اینچ

۳۹/۴

۳۹/۴

۵۲/۵

۵۵/۵

۶۵

۶۳

۳۳/۵

عمق حفاری

فوت

۲

۳

۳

۴

۴/۲

۴

۲

حداقل عرض در دسترس

اینچ

۴

۴

۴

۶

۶

۶

۴

حداکثر عرض در دسترس

اینچ

 ۸

۸

۸

۱۲

۱۲

۱۲

۸

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320