یکی از سریعترین راههای پاک سازی محوطه ها،  جاده ها و پیاده روهای پوشیده از برف، استفاده از این جلوبند می باشد. تیغه این جلوبند قابلیت گردش ۳۰ درجه به سمت چپ یا راست را دارد.  

 

جلوبند تیغه زاویه برف روب

مدل

      واحد

تیغه با عرض ۵۴

تیغه با عرض ۶۰

تیغه با عرض ۷۲

تیغه با عرض ۸۴

تیغه با عرض ۹۶

تیغه با عرض ۸۶ HEAVY DUTY

تیغه با عرض ۹۶ HEAVY DUTY

تیغه با عرض ۱۰۸ HEAVY DUTY

وزن کاری

پوند

۳۱۰

۵۸۰

۵۹۰

۶۲۰

۶۶۰

۸۱۱

۸۵۴

۹۲۶

قطر پیستون جک

اینچ

۲

۲

۲

۲

۲

۵/۳

۲

۲

قطر شفت

اینچ

۱/۲۵

۱/۲

۱/۲۵ ۱/۲۵ ۱/۲۵

۱/۷۵

۲۵ /۱

۱/۷۵

کورس جک

اینچ

۵

۹/۶ ۹/۶ ۹/۶ ۹/۶ ۹/۶ ۹/۶

۹/۶

طول

اینچ

۷/۲۹

۴۲

۴۲

۴۲

۴۲

موجود نمی باشد

۳۵/۶

۳۵/۶

عرض

اینچ

۵۴

۶۰

۷۲

۸۴

۹۶

 ۸۶

 ۹۶

 ۱۰۸

ارتفاع

اینچ

۲۲

۲۸

۲۸

۲۸

۲۸

۲۸/۷

۲۸/۴

۲۸/۴

عرض کاری در حالت زاویه کامل

اینچ

۴۶/۸

۵۲

۶۳

۷۳

۸۳

۷۴/۵

۸۳

۹۳

تعداد جکها

عدد

۱

۲

۲

۲

۲

۱

۱

۱

سایز تیغه برش فولادی

اینچ مربع

۴×۰٫۳۸

۶ x0/375

۶ x 0/375

۶ x0/375

۶ x 0/375

۶ x 0/5

۶ x 0/5

۶ x 0/5

درجه زاویه به راست یا چپ

درجه

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320