این دستگاه زمین را برگردان نموده و با کود یا  کمپوست (مواد آلی) و دیگر مواد ضروری و مورد نیاز گیاه مخلوط می نماید. این جلوبند دارای کیت ساید شیفت (حرکات جانبی از مرکز می باشد) با استفاده از این جلوبند زمین برای مرحله بذرکاری آماده می شود و خاک را مخلوط می کند. اپراتور به راحتی می تواند با جابجایی دستی  حرکت در عرض را در کنار پیاده روها انجام دهد.

 

تیلر

مدل

واحد

40 TIL

62

76

وزن کاری

پوند

502

677

773

طول

اینچ

32/9

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

عرض

اینچ

47/8

70/8

84/41

ارتفاع

اینچ

24/2

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

عرض کاری

اینچ

40/6

62/1

75/4

جهت حرکت

 

جلو/عقب

جلو/عقب

جلو/عقب

عمق کاری

اینچ

ماکزیمم 6

ماکزیمم 6

ماکزیمم 6

چرخش خیش

دوجهته

دوجهته

دوجهته

دوجهته

تعداد خیش

عدد

28

36

44

کمترین مقدار دبی

گالن در دقیقه

9

 17

17

بیشترین مقدار دبی

گالن در دقیقه

18

37

37

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320