این جلوبند در حرکت رو به جلو ویا عقب کلوخه ها را خردنموده و زمین را صاف  و برای  کاشت آماده می کند .این جلوبند میتواند تا ۲۵ درجه به سمت چپ یا راست زاویه بگیرد.

 

جلوبند سله شکن (2)

 

مدل

اینچ

واحد

با عرض ۴۸  دستی

با عرض ۶۰  دستی

با عرض ۷۲  دستی

با عرض ۶۰ هیدرولیکی

با عرض  ۷۲  هیدرولیکی

با عرض  ۸۴  هیدرولیکی

با عرض  ۷۲ HIGH FLOW

با عرض  ۸۴  HIGH FLOW

وزن کاری

پوند

۶۳۶

۱۰۸۰

۱۱۱۰

۱۱۰۰

۱۱۱۰

۱۲۶۸

۱۱۱۰

۱۲۶۸

طول

اینچ

۵۷/۹

۶۷/۹

۶۷/۹ ۶۷/۹ ۶۷/۹ ۶۷/۹ ۶۷/۹ ۶۷/۹

عرض

اینچ

۴۵/۷

۷۱/۷

۸۶/۳

۷۱/۷

۶۵

۷۶

۸۶/۲

۷۶

تعدادناخن ها

عدد

۸۱

۱۰۱

۱۲۱

۱۰۱

۱۲۱

۱۴۱

۱۲۱

۱۴۱

حداکثر چرخش

به چپ و راست

درجه

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

۲۵ چپ یا راست

عرض(درحالت

زاویه کامل)

اینچ

۴۵/۷

۵۴/۴

۶۲/۴

۵۴/۴

۶۵

۷۶

۶۵

۷۶

حداقل دبی مورد نیاز

گالن در دقیقه

۱۰

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۸

۲۵

۳۰

حداکثر دبی مورد نیاز

گالن در دقیقه

۱۸

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320