غلطک کانال کوب

 

 

وزن (kg)

۶۳۴٫۹

طول (mm)

۱۴۴۷٫۸

عرض(mm)

۱۲۱۹٫۲

ارتفاع(mm)

۱۴۹۸٫۶

عمق کاری(mm)

۶۸۵٫۸

قطر چرخ(mm)

۱۱۸۱٫۱

نیروی دینامیکی(kg)

۲۷۲۱٫۳۶

 

لرزش (در دقیقه)

۲۲۰۰

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320