غلطک کانال کوب

 

 

وزن (kg)

634.9

طول (mm)

1447.8

عرض(mm)

1219.2

ارتفاع(mm)

1498.6

عمق کاری(mm)

685.8

قطر چرخ(mm)

1181.1

نیروی دینامیکی(kg)

2721.36

 

لرزش (در دقیقه)

2200

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320