جلوبند کاتر جنگلداری جهت قطع و خرد نمودن شاخه های درختان، درختچه  ها و بوته های کوچک که در پوشش گیاهی  بطور نامنظم و بیش از حد رشد و نمو کرده اند کاربرد دارد و  باعث  ایجاد پهنه ای از پوشش گیاهی یکسان برای حفظ حریم خط عبور جاده و حفظ بافت گیاهی و یا کاهش صدمات در زمان بحران مورد استفاده قرار می گیرد. ضمنا جلوبند کاتر جنگلداری  در صورت سفارش می تواند دارای دو سرعت  کاری  باشد که توسط اپراتور قابل انتخاب است.

 

جلوبند کاتر جنگلداری

مدل واحد

کاتر جنگلداری با عرض 50

کاتر جنگلداری با عرض 60

وزن کاری پوند 2185 2364
طول اینچ 6/44 6/44
عرض اینچ 1/62 3/73
ارتفاع اینچ 6/61 9/59
تعداد دندانه ها عدد 24 30
عرض برش اینچ 50 60

وزن کاری با دریچه تخلیه

پوند 2227 2497
قطر درخت (درحالت کار مداوم) اینچ 5 5
قطر درخت (درحالت کار متناوب) اینچ 9 9
قطر درخت (درحالت کار در بعضی مواقع) اینچ 12 12

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S510

S650

S770

T300

T320